gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Waterfall vs. Agile: Ποια Μεθοδολογία να Επιλέξεtete για τα τα τα τα σας στο Redmine;

7/8/2017
4 минути
Гяслав Льознер
Ευέέλικτη μεθοdologia έnánti Καταράκτη - Sé αυτό το istοlόgyο, θα milήσω για δύο το εχνικές διι αχείρισης έργων, τα οφέλη τους, πώς μορούν nα σας βοηθήσουν и πώς на τις συνδυσεte.

Μeryκές φορές ακούω φωνές όπως "ο Gantt είναι neκρός," "preppeι ν το οdηγήσette με τον ευέλικτο trupo," или дори „η διαχείριση έργων είναι neκρή.“ Παρόλο που POLλές από αυτες είναι aplά paradeγγματα μαρκετινγκ ανοησίας, συχνά σUNANTώ DIAXEII ριστές έργων porτοφOLίου, scrum masters και άλλους epαγγελματίες dyαχείrisης έργων poυ θέλουν νa συζη τήσουν σοναρά για τις technicayές Agile vs. Waterfall (Гант). Αυτή η ανάρτηση είναι μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα.


Το сидеро тригюно της διαχείρισης έργων

Το сидеро тригоно е включено в програмата след аналопаристаш на васкино в стаята на παιτούνται για εpitυχημέNO σχεδιασμό έργου. Εύρος, χρόνος и κόστος/πόροι. Οι πόροι είναι τα monadicά και/ή крисима στοιχεία της timής σε polloύς κλάδους. Οι άνθωποι είναι ο πιο πολύτιμος πόρος που den μπορεί aplά νa αυξηθεί, να μειωθεί ο νa polllaplasia στεί. Αντιστοιχα, οι πόροι μηchanών έχουν μια συγκκριμένη παραγωγική ικανότητα και den μporούν na all λάξουν με ένα απλό клик.

Easy Redmine - Желязният триъгълник #1

Easy Redmine - Желязният триъгълник #1

Αllά πώς ταιριάζει το σίδερο τρίγωνο στην συνολική εικόνα; POLύ βολικά. Μας proσφέρει μια απλή ALLά αποTELESMATICή απντηση όtan prepeι νa χρησιμοποιήσουμε τον σχεδιασμό τη ς μεθοδολογίας Waterfall και, αντίθετα, πότε να εpilέξουμε μια ευέλικτη προσέγγιση.


Διαχείριση έργων Waterfall στο Redmine

Η medologiya Waterfall είναι ιδανική για ενα του ου οποίου το eurος είναι ακριβώς καθορισμέNO και ε ίναι ενα βασικό στοιχείο του ergoυ, όπως η κατασκευή ακινήτων, ο σχεδιασμός συνεDRίων OR η υλοποίηση λογισμικού Easy Redmine.

Техника: Το εύρος του έργου καθοριζεται (σταθερό). Στο παράδειγμά maς, αυτό σημαίνει ότι den μporώ νa αλλαξω τον ariθμό των παραθύρων στην ακίνητ η ⁇ ⁇ εριουσία μου, den μπορώ να αllάξω τη θέση ή το θέμα ενός συνεDRίου κ.λπ. Ο chρονος του ergoυ είναι периористичен паригонташ ειτε απολυτα (π.χ. συνεDRιαση) ειτε σχεδόν απόλυτα (π.χ. υlopoίηση logiσμικού). Με ενα καθορισμέNO eurος, η κύρια ergasia ενός dyαχεIRISTή έργου ή κύρια ergasia ενός διαχεIRISTή έργου ή διαχEIRISτή PORTOφOLίου εί наи програмира всичките ви поредици в хронодиаграмата на паралелно ектелоуменен ер ων κai nа λwei υπόψη την απαιτούmenη ακολουθία ενεργειών (ergasiaες) се κάθε ergo.

Ας πορυμε για παράδειγμα την κατασκευή ενός spityού: οι erγάτες ου είναι υpeύθυνοι για την π αράδοση τσιμέντου pré

Какво означава това;

Προφανώς, το σύνOLο του ζητήματος της διαχείρισης έργων εξακολουθεί νa εριστρεφεται γύρω α πό το сидеро тригоно. Η λειτουργική σχδίαση επικεντρώnetαι aplώς perysσόtero σε DIάφορα μέρη του ίdιου prάmatος. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό;

 1. Σχεδόν σε κάθε orgάνωση, θα βρούME τύπους έργων όπου είναι aparαιτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο technyκές διαχείρισης έργων για τη δημιουργία αποδοτικών διαδικασιών ergasiaς. Mиа меходология ден е калитер от тази цяла, а други анимационни прогнози.

 2. Пооиотична програма за програмиране που συνδέεται με το хронодиаграмата е είναι aparαίτητος για κάθε έργο Waterfall, ειδικά για τον σχεδιασμό του έργου στο pllaisiο του porτοφολου έργων. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα Лесно Redmine.

 3. Διαχείριση ευέλικτων έργων: Η dyαχείrisη των protterαιοτήτων συνήθως γίνεται μέσω διάφορων εργαλείων. Συχνά, υάρχει prόblηma me την ακριβή ανάθεση πόρων για ενα συγκκкримено изоставане. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστώ anepiφύλακτα νa χαρτοφραφήσεte και να αναθεσette τους πόρους σας συνεπώς. Για pαραάδειγμα, eνας programmatiστής logismicoύ μορεί να χρησιμοποιηθεί μe polllά backlogs tautόchrona (п. х. Χωρίς νa καθορισετε posotiκή ανάθεση πόρων στα backlogs, ωστόσο,

Η απόλυτη αναβάθμιση του Redmine; Εύκολη.

ΑποκτήσTE όLA τα ισχURά ergaleya για τον τελειο σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο έργων σε ένα λ ογισμικό.

Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата