Å velge rett prosjektstyringsløsning (и интервю с administrerende direktør i Become Ltd.)

промишленост:

forretnings-IT и мобилни приложения

Ансет:
15 +
Den opprinnelige løsningen:

einige start-up apper

Внедряване:
2014

BECOME sro е динамичен селскап като фокусиран върху информационните технологии. Vi intervjua selskapet sin administrerande direktør, Robert Zavacký, for å finne ut korleis dei valde rett prosjektleiingsverktøy.

Kva omstende førte deg til å vurdere prosjektstyringsprogramvare generelt?

Når eg blei CEO i selskapet, brukte selskapet fleire frittståande verktøy for å styre prosjekta, men dei fungerte ikkje godt saman. Derfor byrja eg å leite etter eit eitt enkelt programvareverktøy som kunne styre alle prosjekta våre.

Kva var dei opphavlege prosjektstyringsverktøya som blei brukt?

Mesteparten var nye programvare og appar laga av oppstartsselskap. мъже ingen av dei dekte alle behova våre som eit komplekst system. Faktisk byrja vi å bruke komplekse verktøy, men vi fann dei ikkje brukarvennlege.

Korleis valde de rett applikasjon?

Vi gjorde ein ganske omfattande marknadsundersøking og laga ei kortliste med 8 programvareløysingar. Докато уличница най-добре вие ​​за Easy Redmine.

Kva overtydde deg til å kjøpe Easy Redmine?

Det var definitivt pris-kvalitetsforholdet. Vi ville ha eit verktøy som møtte alle krava våre, men vi ville ikkje betale for mykje.
Vi ville ha kvalitet til ein fornuftig pris. Hovudkravet var kompleksiteten og funksjonaliteten til løysinga. Easy Redmine oppfyller alt dette, og det fine og brukarvennlege grensesnittet forenkla avgjerdene våre.

Kven tok avgjerda?

Напр. var initiativtakar til prosessen, og dei endelege avgjerdene blei tatt av eigarane av selskapet.

Кое е най-големият проблем с Easy Redmine?

Den største fordelen for selskapet vårt er samspillet mellom dei ulike modulane. Samhengen mellom modulane gjer at vi kan reagere meir flexibelt på endringar, spesielt i den "turbulente" omgivelsen til mobilitetsdivisjonen vår. Takka vere Easy Redmine kan vi no redigere ulike verdiar i samsvar med krava til prosjektet sitt smidige utvikling. No veit vi kven som jobbar med kva, kor lang tid det tar, kvifor noko er forseinka, kor vi har ledig kapasitet av folk и обратно. Vi får direkte подходящи данни med god føreseieleg evne, noko som effektiviserer prosjekta våre.

Kva andre funksjonar i programvaren har gjort dykk meir effektive?

Mange av dei. Til dømes er alle prosjektdokumenta plassert på eitt sted, og alle veit kor dei kan finne det dei treng. Oppsummert har vi no betra oversikt, kontroll og evaluering av alle prosjekta.

Er det noko de er misnøgde med? Kva bør vi forbetre i framtida?

I byrjinga hadde vi litt trøbbel med å forstå kvifor nokre prosessar var sett opp slik dei var. Men det var på grunn av manglande kunnskap om heile programvaren i starten. Etter kvart fann vi ut at modulane og samanhengane mellom dei er bygd opp på ein veldig logisk måte - av nokon med erfaring innan prosjektstyring, av folk som veit kva dei gjer. Easy Redmine Support-avdelinga hjelpte oss med å forstå korleis appen fungerer, så vi fekk raskt kontroll over appen.

Vil du leggje til noko?

Generelt sett er vi veldig nøgde med funksjonaliteten til Easy Redmine - programvaren innfridde forventningane våre. Men vi saknar betre mobilkompabilitet. Det er definitivt rom forbetring.

Den nye versjonen av mobilappen blir lansert om nokre veker. Vi trur at den vil innfri alle forventningane dykkar.


Takk for intervjuet og tilbakemeldinga di.

Пробвайте Easy Redmine в 30-те безплатни периода на проба

Пълна функционалност, SSL-защита, продължително сиккерхетско копие, и din geografiske plassering