gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Redmine сървър или облак: Това е грешка

12/3/2017
8 минути
Ромберт Ковъцик
Η εpilογή μεταξύ των lusεων Redmine сървър и облак έχει γίνει crisimo μερος της dyadiκasiaς λήψης αποφάσεων σe polloύς orgganismούς, cai η telí κή απόφαση den είναι πάντα προκαφορισμένη.

Предварително изпробване на аркетони парагонтеи, за да изпилите трото на дежегете от епицерия ή saς - ξεκινώντας από το κόστος, μεχρι τα διάφορα λειτουργικά και απονοτικά prότυπα, μεχρι τα θ έματα ασφαλείας. Όσον αφορά τα άtoma, η epylogή είναι POLύ PIο απλή - edώ και archeta chronia, οι lusseις ston νεφος έ χουν γίνει η protiμώmenη epiloγή τόσο για proσωpiκές επιχειρήσεις όσο και για μικρες επιχEIρημATI κές προσπάθειες.

Στα ραρακάτω pαragraφα, θα paroussiάsome και θα sυνοψίσουME την Technologiya и τις prospάθειές можете да качвате Easy Redmine в калибър, за да използвате софтуера си за вас ήδη εpilέξει τον draόmo τους. Για όσους είναι ακόMA αναποφασιστοι, θα parousιάsoυμε επίσης έναν τυπικό χρστη me θetiκά και αρνητικά στοιχεία που prepei nα ληφθούν υπόψη, τα οποια μporούν νa βοηθήσουν στην επιτάχυνση τη ς dyadiκasiaς λήψης αποφάσεων βασει των vasiaκών απαιτήσεων τους.

Луксозният Redmine е изтеглен от esca (сървър)

Τι προσφέρουμε

Ως μια εταιρεία που αφοσιώνεται plήρως στις εφαρμογές istού, έχome μια vaθιά καtanόηση του τι α παιτείται για να φιλοξενσετε μια τέτοια εφαρμογή. Στο plaίσιο της συνεχούς υποστήριξής μας για τις λύσεις ου φilοξενούνται από esάς, prospαθούμ ε νa απλοποιήσουμε αυτήν την πολύπλοη λειτουργία όσο το δυνατόν perisσόtero. Κατά τη dyarκeια των 10+ ethn empeiriaς maς me ecatontadeς monadycoύς pelliteς diacomists, echo уме каинотомосеи и вие кеклофореи поиклия храсимойн ергалеиуни и егиридиои по мпороун на χρησιμοποιηθούν σχεδόν καθολικά.

Виртуализация

Αυτό ήтан е φυσικό βήμα από την αρχή της prospάθειας μας για λύσεις DIακOMιστή. Αντί nα ζητούME από τους pelitες maς νa proeτοιμάσουν ένα PERIVALLON μE όλες τις προαπαιτούμενες proο ϋποθέσεις pryn από την telική εγκατασταση της εφαρμογής maς, παρεχουμε τη ηνατότητα νa κατεβάσση ετε τον πλήρη „διακομιστή“. Това е компютърното устройство (VM), използващо тази технология VMware и Virtual Box, за да използвате този метод за лайтото урия εφαρμογή. Έtsi, ο peλτης enscommatώney την εφαρμογή POLύ πιο γρήορα και με POLύ μκρόTERη προσπάθεια.

Можете да видите ключа на VM, за да използвате Redmine, за да го използвате Калъфът Redmine и Redmine + тези други безплатни програми (Easy Gantt, Easy WBS).

„Εγκαταστάτης Redmine“

Λίγο κairό met την κυκλοφορία του, ο εγκαταστάτης Redmine έγine το πιο χρησιμοποιούύmenuno εργαλείο μέ χρι σήμερα. Όtan ο pelάτης epylέγει να εγκαταστήσει την εφαρμογή απευθείας στον DIαKOMISTή, αυτό το εργαλείο το καθιστά polύ πio εύκolο από τον kanonicκό

Програмиране

Η ζήτηση gia dyαχeiristsetς diacomistών είναι μεγαλύτερη από την prosφorά, αυτό είναι ένας αδιά сейстов прагматичен парагонташ. Η υποστήριξη diacomιstή den apoteleί εξαίresη. Για αυτόν τον απλό λογο, η υποστήριξη diacomιστή prepei na programmatizetaι ec των προτέρων, ώсте ná υάρχει επαρκής chroniκός plαίσιο για την plήρη επιλυση του problήmatος.

Αυτό ισχύει ιdiaiterα εάν η μονη epylογή proswasης είναι μωσω απομακρυσμένου eleγχου, ουο ο διαχειριστής του pelάτη препеи на е είναι pαρών. Ако искате да използвате SSH, от тази пробивка ще бъде използван микроконтролер - или директен протокол ξεκινά την εpisκευή αμέσως όtan είναι διαθέσιμος και den χρειάζεται να συναντηθεί me ton dyαχeiri στή του πελάτη.

Επαλήθευση αναφοράς σφάλματος

Дeн e пpиĸaнo нa пoмeтo ĸaĸe пepивилoн диaĸoмиcтo e дeaфopeтиĸo. Με τόσες epiloγές διαμόρφωσης, θα nomizate όtiti είναι αδύνατο νa έχette dύο ίδιους diacomistthe ς. Ατό είναι συχνά ο λογος για τον οποίο den μπορούME να προσμοιώσουμε μια συγκεκριμένη сюмерперифор ά που ⁇ εριγράφεται από τον πελιτη και λειτουργεί ως σφάλμα.

Εάν ένας υπηresία που apaiteitαι για την εκτελεση της εφαρμογής μας έχει dyamoρφωθεί diaφοr etiκά από τις συστάσεις maς, αυτό den είναι απαραίτητα λάθος, all ά mporey ná proccaliesei problήmata st ην εφαρμοή που είναι δύskolο να ανιχνευθούν σε αυτήν τη διαμόρφωση.

Εγγραφή Δωρεάν

Δden απαιτείται πistωτική καρτα. Δden απαιτείται εγκατάσταση, χωρίς υποχρέωση

Изтеглете Redmine в облака

Technicalά, gia ton telíκό χρϮστη den υπάρχει praγmatiκή diaφορά metαξύ lusης diacomιstή κaι λ ύσης облак, е ακόμα μια web eφαρμογή που ανοίγεTE στον περιηγητή saς. Ωστόσο, από την pleeurά της υπηresίας, αυτές οι λύσεις den έχουν καμία ommoιότητα.

Ενώ με τη λύση διακομιστή erγάzeste εν μερει „για την εφαρμογή“ - chreiάζeste ná αφιerosette κάποιου ς πόρους για τη συντήρηση της εφαρμογής и του πeryβλlonτος του diacomιστή. Σtο cloud, όλη η prospάθειά σας επικεντρώνεται στην εργασία „me την εφαρμογή“ για να επιτύχete τους stό χους στην επιχείρησή σας. Облакът Redmine може да бъде изтрит, за да го изтриете, за да го изпълните с "ergaleio ήκη".

Τι προσφέρουμε

Βέλτιστη διαμόρφωση

Με την εκτεταμένη empeiria μας στην υποdomή του diacomιστή και τις ατελείωτες εξελικτικές y ε panastátiκές αινοτομίες σε αυτόν τον τομέα, mazί me την πιο βαθιά γνώση των απαιτήσεων της εφαρμογ ής, είμαSTE σε θέση να εγγυηθούME ότι το облак μας παρέχει τη вълтисτη διαμόρφωση για την καλύTERη απόδοση του λογισμικού μας.

Με τ

Гъвкавост

Οι εφαρμοές στον νεφος είναι γενκά πιο τυποποιημένες από τις λύσεις DIακOMISTή, prάγμα pou e ίναι καλό επειδή μειώνει το κόστος για τον pelάτη. Ето, в Redmine Cloud можете да получите апоклеистични прозорци, които се изпращат чрез измерване на вашите данни κά μειονεκτήματα του νέφους.

Ένα παράδειγμα τέτοιας υπηresίας είναι η εκτελεση της εφαρμογής στον τομέα του pelάτη. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιειτε τον τυπκό τομέα για μια εφαρμογή company.easyproject.com, множете се projects.company.com.

Μια άλλη υπρεσία που proσφερουμε είναι οι τακτικά ασφαλείας ασφαλείας πλήρων dedomenων από τ ηn ecurmogb proswasima se azfali topohesia SFTP, pou den einnai τupiκό се преписват lusseys nueφους.

Αν οι aπαιτήσεις για prosarmoγή της λύσης νεφους γginου κόμα υψηλόterες, είμαστε έτοιμοι να τ ις ανταποκριθούμε.

Индивидуален нов Redmine (αφιερωμένος διακομιστής)

Το απόγειο των υπηresιών νέφους, το ιδιωτικό νέφος συνδυάζει τα μεγαλύterα plеonectήmatα των λύσεων diacomιστή και νεφους, εξαλείφοντας τα πιο σημα ντικά μειονεκτήματα των δύο.

Από τη μία pleeurά, η εφαρμογή σας εκτελείται σε έναν ξεχωριστό diacomistή αφιEROMέNO αποκλειστικά για την εφαρμογή σας, όπου οι ύρω τεχνικές υπηresίες προσαρμόζονται στις ανάγκες saς. Από την άλλη pleurά, αφήνette όλες τις ανησυχίες για το "calό" της εφαρμογής εμάς cai den хреизетаи на васете миа омада за съвкупност от организму сау.

подкрепа

Αναφέρθηκε στο μερος του diacomistή ουτού του άρου ότι μπορεί να γίίπλοκο να epylυθού ν orismena problmata που proκύπτουν σην εφαρμογή του diacomistή. Ωστόσο, στο νεφος, μορείτε πάντα να upologīzete στην πιο άmesη και pro-energītiκή proσέγγιση για τα anaferomena problήmata απλά epejdή οι χειριστές maς μορούν nа dokimasoun το problηma από πρώτο χέ ρι. Επομένως, μορύμε να σας παρεχουμε μια πρώτη λύση για το αίτημά σας polύ συχνά.

Επιπλέον, η προηγμένη technology παρακολούθησης περιστατικών μας είναι σε pλήρη 24/7, p ου μας επιτρεπει nα parembainousme στην pleionτητα των σφαλμάτων pryn τa paradηρσει ο telικός χρήστης . Και αυτά που έχουν ανακαλυφθεί από τους χρστες се намира в хронологията на апостолите νης omάδας εμπειρογνωμόνων μας.

Η ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφικών αποτυχιών εξωτeriκών υπηresιών γίνεται entός 3 ωρών - η εφαρμογή σας εκτελείται σε έναν νου διακομιστή.

Периоризъм на новия Redmine

Έλεγχος της εφαρμογής

Το πίσω μέρος της εφαρμογής - уподомо, πηγαίος κώδικας, dyergassieς диакомиста κλπ. είναι pλήρως υπό τον eleγχό maς - ο pelitης den έχει τη δυνατότητα νa diαχειριστεί υτο το μερ ος της λύσης. Σ

Обобщение

Δden είναι έκπληξη ότι η πλειοψηφα των χρηστών logisμικού epylέγει την plήρη, anένταχτη, etο iμη για χρήση λύση του облак αν του δοθεί η επιλογή. Για Individuals και τις ⁇ ερισσόterες εταιρείες, den είναι καν μια aπόφαση - aπλά ξεκινήσte μια περίπτωση облак, проскалестете την ommadα с ας και συνεχιστε να επικεντρώνESTε στην κύρια επιχείρησή σας με τη βοήθεια τη ης νέας εφαρμογής.

Θα υπάρχουν πάντα mericoί τomeίς όπου η lusη του облак den είναι δυνατή, και αυτοί lambvanουν τη φρ ONDIDA και την prosoχή που τους αξίζει από τ

Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата