en
Език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI превод
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Правила и условия

Договорът за услуги 

1. Уводни разпоредби 

1.1. Настоящите общи условия са неразделна част от Договора, сключен между Клиента и Доставчика и определят задължителни правила и условия за предоставяне на Услуги и Продукти и използване на Услуги и Продукти. Тези условия уреждат договорните отношения между Доставчика на услугата и Клиента. 

1.2. Определенията, дадени по-долу, имат за цел тези условия след: 

 • Т & C - означава тези Общи условия. 
 • Съгласие – означава Споразумение влязло в между Клиента и Доставчика обикновено чрез подписване на обвързваща поръчка. 
 • Удовлетвореност - означава физическо или юридическо лице, сключващо споразумение с Доставчика. 
 • Клиентският сървър – означава сървърът и другото HW оборудване, което не е собственост, не се управлява, или контролирани от Доставчика. 
 • доставчик – означава компанията [Easy Software Ltd., със седалище Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, ID на компанията: 08960980/ с които Споразумението е сключен]. 
 • Продукт - означава всяка Услуга или нейна част, предоставена под конкретна търговска марка на Доставчика въз основа на политиката на марката на Доставчика. Клиентът купува продукта КАКЪВ Е. Поддръжката и другите услуги се предоставят отделно. 
 • Ценова листа - означава документ или уеб страница, която определя цената на услугата и / или продукта, ако не е посочено друго в споразумението. 
 • Спецификация на услугата за внедряване – означава условията за изпълнение, определени от Доставчика и/или индивидуализирани от Клиента съгласно Договора. Освен ако Клиентът няма закупили услуга за внедряване или освен ако изрично не е посочено, няма гарантирана услуга за внедряване, включена в цената на продукта. 
 • Спецификация на услугата за поддръжка - означава условията за поддръжка, определени от Доставчика и / или индивидуализирани от Клиента в съответствие със Споразумението. Освен ако Клиентът не е закупил услуга за поддръжка или ако не е изрично посочено, няма гарантирана услуга за поддръжка, включена в цената на продукта. 
 • обслужване – означава конкретната услуга, предоставена от Доставчика на Клиента съгласно Споразумението и която може да включва лиценз за Услугата, поддръжка на Услугата, поддръжка на Услугата и други свързани услуги, до степента, договорена в Споразумението и/или предоставена чрез съответния продукт. 
 • Пробна версия на услугата – означава пробна версия на Услугата, която се предоставя на Клиента безплатно и в ограничен обем. 
 • администратор - означава лице, определено от Клиента за администриране на неговата потребителска сметка. 
 • Потребител - означава физическо лице, което работи за Клиента (като негов служител, партньор, изпълнителен директор, лице, което дългосрочно си сътрудничи с Клиента по договора за предоставяне на правни услуги), за което Клиентът създава Потребителска Сметка , 
 • Потребителски акаунт - означава потребителски акаунт с уникален код за достъп и парола. 
 • Система за защита на данните - означава документ, описващ методи за осигуряване на данни, съхранявани в приложението за услуги. 
 • Страните - означава съвместно Клиентът и Доставчикът. 

2. Начин на приемане на T&C 

2.1. Услугата се предоставя на Клиента въз основа на сключен Договор.  

2.2. Тези T&C формуляри - неразделна част от Договора. 

2.3. Споразумението се сключва или:  

а) в деня на подписване от двете страни (особено за всички Услуги, предлагани с персонализирани настройки);  

б) онлайн чрез приемане през уеб интерфейса (особено по отношение на продаван без рецепта Услуги, таксувани единствено по Ценоразписа), като датата на влизане в сила на Договора се отлага до плащането на цената за Услугата (в случай на безжичен трансфер, когато сумата, съответстваща на цената на Услугите, е кредитирана по банковата сметка на Доставчика) в размер, посочен в първия фактурен период, е надлежно извършено от Клиента.  

2.4. Раздел 2.3 не се прилага, ако Клиентът ще използва Пробна версия на Услугата, в който случай Споразумението се сключва при условията, посочени в член 4 от тези T&C. 

3. Предоставяне на Услугата 

3.1. Доставчикът обслужва Услугата на посочения в спецификацията на продукта и на неговите поддомейни или на сървърите на Клиента интернет адрес в съответствие със Споразумението и техническите спецификации, посочени в спецификацията на продукта. 

3.2. Обхватът на Услугите е определен в продуктовата спецификация, която е приложена към Споразумението. Спецификацията на продукта може да определя по-подробно обхвата на отделните (частични) услуги по отношение на съдържанието и метода на активиране. 

3.3. Някои аспекти на Услугата може да се предоставят с помощта или директно от трети страни, различни от Доставчика. Ако случаят е такъв, използването на решението на трета страна се ръководи от специфичните условия на споменатата трета страна и чрез използването на споменатото решение Клиентът признава обвързващия характер на тези условия. Понастоящем услугата OpenAI API се използва в рамките на Услугата и се използва директно от Клиента; като такива, следните условия се прилагат за всички изходи, генерирани от и използване на услуги на OpenAI - https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/. Въпреки това пълният списък на всички ангажирани доставчици трети страни ще бъде предоставен на Клиента при поискване без неоправдано забавяне. Пълен списък на софтуера на трети страни, използван директно в на собствени версията на Услугата може също да бъде намерена в основната папка на Услугата; приложими са съответните настоящи лицензи и техните ограничения. Клиентът потвърждава, че всяка отговорност, произтичаща от използването на такова решение на трета страна, се носи от Клиента и/или третата страна, както може да бъде определено в съответните условия и/или лицензи. TКлиентът потвърждава, че третите страни, ангажирани с предоставянето на Услугата, може да се променят по време на предоставянето на Услугата и че чрез ангажиране/използване на решения на трети страни, интегрирани или предоставени по друг начин с Услугата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан от тази трета страна - правила и условия на страните и съответните им политики за поверителност. Съгласно общите условия данните на Клиента могат да се съхраняват на сървърите на трета страна съгласно нейните собствени правила и политики за поверителност.  

 

4. Пробна версия на услугата 

4.1. Преди сключването на договора, Доставчикът може да активира пробната версия на Услугата на Клиента чрез уеб домейна или сървърите на Клиента до степен, определена от Доставчика. 

4.2. С попълването на регистрационния формуляр на уеб страницата, посочена в продуктовата спецификация, Клиентът приема условията за предоставяне на Пробната версия на Услугата, които се уреждат от Член 4, Член 7 и Членове 9 до 17 от тези T&C с изключение на Раздел 10.7. Условията на този член 4 имат предимство пред противоречивите условия в следващите членове по отношение на пробната версия на услугата 

4.3. Пробна версия на Услугата се предоставя на Клиента за периода, посочен в продуктовата спецификация, освен ако Доставчикът не реши друго. 

4.4. Клиентът, използващ пробната версия на Услугата, има право да записва данни, но само за целите на проверка на функционалността на системата. Клиентът взема предвид, че Доставчикът не носи отговорност за достъпността и съхраняването на данните, записани от Клиента, като използва пробната версия на Услугата. 

4.5. Преди изтичане на пробната версия на Услугата, Доставчикът трябва да даде възможност на Клиента да прехвърли на платената версия на Услугата и да й предостави необвързваща платежна информация. Чрез плащането на цената услугата ще се активира в съгласувана степен и данните, запазени от Клиента в пробната версия на Услугата, ще бъдат прехвърлени към платената версия на Услугата. В случай че Клиентът не използва опцията за прехвърляне към платената версия на Услугата, предоставянето на Пробната версия на Услугата завършва, когато изтече периодът, за който е предоставена Пробната версия на Услугата на Клиента. 

4.6. Клиентът има предвид, че данните, записани от Клиента в Пробната версия на Услугата, ще бъдат безвъзвратно изтрити след изтичане на периода, за който е предоставена Пробната версия на Услугата. Клиентът ще бъде информиран за предстоящо изтичане на Пробната версия на Услугата и изтриване на данните след нейното прекратяване по имейл или чрез интернет домейна на Пробната версия на Услугата. 

5. Продължителност на предоставяне на услугата 

5.1. В договора се уточнява дали е сключен за определен или за неопределено време период от време. Освен ако изрично не е уговорено друго в Договора, Договорът се сключва за определено време период от време който съответства на модела на абонамента и продължителността на такъв абонамент, ie. ако се абонира за 12 месеца, продължителността на Споразумението е 12 месеца с автоматично подновяване, както е посочено в член 8 по-долу.  

6. Цена 

6.1. Цените за Услуги се определят съгласно Оферта или Ценова листа. Клиентът потвърждава и се съгласява, че Ценоразписът може да бъде променян едностранно от Доставчика по същия начин, както тези ОУ. Освен ако изрично не е уговорено друго в Договора, Цената за услуги се състои от следните отделни позиции или комбинация от тях: 

(А) фиксирана цена за достъп до Услугите (напр. постоянен лиценз; „фиксирана цена”), който винаги е уговорен за съответния период от време и с оглед на конкретни условия на Услугата (напр. 5 потребителя, 3 производствени среди, версия XY и т.н.) и който е еднократен с необходимо предварително плащане; 

(Б) периодична цена за достъп до Услугите („абонамент”), което също винаги е предвидено за съответния период от време и с оглед на специфични условия на Услугата (напр. 5 потребители, 3 производствени среди и т.н.), но се заплаща на месечна или годишна база;  

(В) a време и материал режимна цена за всякакви Услуги, които се основават на критериите, които варират между повтарящи се периоди/периоди на фактуриране (напр. използване на данни, ad hoc услуга за поддръжка, ad hoc разработка и т.н.; „време и материал режим“). The време и материал режим Услугите се заплащат на месечна или годишна база.  

6.2. За избягване на съмнение, както фиксираната цена, така и абонаментът могат да гарантират само достъпа до определен Продукт или лиценз и/или конкретен пакет от гарантирани Услуги. Освен това, както Услугата, предоставена чрез абонамент, така и съгласно време и материал режимът се определя по метода на пълноводието, т.е. според постигнатото най-високо състояние за съответния период. 

6.3. Клиентът е длъжен да заплати цената за ползване на Услугата въз основа на предоставени данъчни документи (фактури), издадени от Доставчика. Що се отнася до Услугите с фиксирана цена, се издава проформа фактура за плащането на предплатените Услуги и действителна фактура се доставя без неоправдано забавяне след плащането от страна на Клиента. Абонаментът и време и материал режимните услуги се заплащат със закъснение, а фактурата се издава и доставя на Клиента в рамките на 5 работни дни след края на всяка съответния период.  

6.4. Дебитната/кредитната карта и/или друг метод на онлайн плащане, използван от Клиента, за да се регистрира за използване на Услугата (i), предоставени чрез уеб интерфейс и (ii) предоставени въз основа на абонаментът ще бъде таксуван автоматично 30 дни от датата, на която Клиентът се е регистрирал, за да използва Услугата. В такъв случай фактурата се издава веднага след начисляването на такова плащане.  

6.5. Освен ако не е изрично уговорено друго, такъв дебитен/кредитен и/или друг онлайн метод на плащане може да се използва за таксуване на предоставяните Услуги въз основа както на абонамент, така и на време и материал режим. 

6.6. Ако Клиентът желае да избегне таксуване за Услугата в режим на абонамент, Клиентът ще трябва да анулира абонамента три дни преди автоматичното подновяване на използването на Услугата. Доставчикът препоръчва да проверите при компанията или банката на предплатената карта, за да потвърдите дали е възможно периодично фактуриране. 

6.7. Фактурите ще се издават в електронен вид. Клиентът е съгласен с електронното издаване на фактури, както и тези фактури да се доставят на Клиента по електронен път. 

6.8. Клиентът може да промени своите абонамент режим онлайн, като просто влезете в клиентската зона и превключите или отмените съответната опция. Ако Клиентът анулира своя абонамент най-малко три дни преди датата на подновяване, както е посочено в Раздел 6.6 по-горе, неговият абонамент ще спре в края на текущия цикъл на фактуриране. 

6.9. Доставчикът не възстановява НИКАКВИ суми за Услуги, Услуги за поддръжка и/или други услуги, предоставени съгласно Споразумението и настоящите T&C, предоставени преди анулирането на такива Услуги от Клиента. Анулиране на поръчка след получено плащане е възможно по договаряне, ако поръчаната Услуга не е използвана или не е направен опит за изтегляне. Ако е направен опит за изтегляне, няма да има преговори и Клиентът няма право на възстановяване на средства, отстъпки или други парични компенсации. Ако абонаментните услуги са били предплатени за период, надвишаващ действителния период на използване, условията за такова възстановяване ще бъдат договорени. 

7. Лицензионното споразумение 

7.1. Клиентът взема предвид, че всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху Услугата принадлежат на Доставчика и/или на трети страни, чиито произведения са включени в Услугата и/или се използват съвместно с Услугата. Следователно Клиентът е длъжен да използва Услугата само в рамките на предоставения лиценз и по отношение на частични части от Услугите, управлявани от лицензи на трети страни само в обхвата на такива лицензи на трети страни. 

7.2. Освен ако специфичните разпоредби, посочени в този член, не се прилагат за съответните части на Услугата и независимо от условията на съответния софтуер на трети страни, използван в Продуктите, Клиентът, чрез сключване на Споразумението, придобива неизключителен лиценз за Услугата (за части, които не са лицензирани при различни условия) за един или повече потребители в зависимост от броя на създадените потребителски акаунти от Доставчика. След това такъв лиценз се предоставя за ограничен период от време, съответстващ на продължителността на това Споразумение; е лично ограничен до броя потребители, за които Услугата е закупена и/или лицензирана по друг начин на Клиента; и е ограничено от броя среди, посочени в Споразумението. Лицензът обаче не е ограничен териториално с изключение на областите, регионите и/или държавите, които са поставени в списък със санкции от Съединените американски щати, Обединеното кралство, Чешката република и/или Европейския съюз.  

7.3. Клиентът няма право да предоставя или преотстъпва лиценз или подлиценз на трета страна без предварително писмено съгласие на Доставчика; ограниченията на лиценза на трета страна се прилагат без това. Независимо от специфичните лицензионни разпоредби на трети страни, Клиентът също няма право да наема Услугата (в своята цялост) или по друг начин да направите Услугата (в своята цялост) налични, и двете безплатни намлява възмездно, на трети лица без предварително писмено съгласие на Доставчика.  

7.4. Лицензът включва актуализации и/или корекции на Услугите, извършвани от Доставчика в бъдеще, при условие че Услугите са на база абонамент и всички съответни лицензионни и други такси са напълно платени за периода, в който са пуснати тези актуализации и/или корекции . Ако е предоставен постоянен лиценз или актуализации/корекции се пуснат след напълно платения период, лицензът съгласно Раздел 7.2 и Раздел 7.8 е ограничен до първоначално предоставената версия на Услугите и не обхваща актуализации/корекции, освен ако изрично не е договорено друго в споразумение.  

7.5. В случай, че Услугата се предоставя на сървъра на Клиента, тогава Клиентът има право да изтегли изходния код на Продукта. В случай, че Услугата се предоставя чрез уеб интерфейса, тогава Клиентът няма право да получава изходния код на Услугата, нито да я разглежда, модифицира или да се намесва в нея по какъвто и да е начин. Освен това, в такъв случай, когато Услугата се предоставя чрез уеб интерфейса (ie. като SaaS), на Клиента не се предоставя лиценз по смисъла на този член 7 от тези T&C, а само право на достъп до Услугата в границите на потребителския интерфейс, достъпен за Клиента. 

7.6. Клиентът няма право да включва Услугата (в своята цялост) в друго софтуерно оборудване без предварително писмено уведомяване на Доставчика. 

7.7. Софтуерът на доставчика и софтуерните разширения, базирани на проекта Redmine, се разпространяват под лиценз GNU/GPL 2. Всички софтуерни разширения, базирани на други проекти с отворен код, обикновено се разпространяват под съответния лиценз (напр. Apache 2.0, MIT и т.н.), освен ако такъв лиценз изрично не позволява комбиниране на произведенията с произведения, лицензирани съгласно условията на ESCL, в който случай следният раздел 7.8 се прилага за такъв софтуер на трета страна в същата степен. Моля, вижте бележките за авторски права, присъстващи в главната папка на на собствени софтуерни продукти.  

7.8. Ако не е посочено друго, всички изображения, каскадни таблици със стилове и включен JavaScript, решението Easy AI, както и целият софтуер, който не е създаден, нито произлиза от лицензиран софтуер GNU/GPL2 (вкл. Redmine), друг copyleft или по друг начин несъвместим лиценз нито установени и използвани като съставна и неделима част от софтуера (по смисъла на изходните кодове на тези компютърни програми, използвани заедно извън обхвата на обикновената обобщена доктрина) се пускат под търговски лиценз за Easy Software (“ESCL“). За избягване на съмнение, такива елементи лицензирани по ESCL са (i) не са компилирани заедно със софтуера GNU/GPL и се изпращат независимо от GPL кода, (ii) отговарят напълно на общата доктрина и като такива (iii) не трябва да се счита за комбинирана или производна работа със софтуера GNU/GPL. Условията на ESCL можете да намерите на https://www.easyredmine.com/license. На Клиента се предоставя неизключителен лиценз за всякакви Елементи (както е определено в ESCL) съгласно правилата и условията на ESCL в последната му актуализирана версия към момента на беше предоставен лиценз.  

7.9. Страните се съгласяват, че неупълномощеното разпространение или превръщането на Елементите (както е определено от ESCL), както и на части от Услугата, лицензирани съгласно раздел 7.2 по-горе, достъпни по друг начин за трета страна без предварително съгласие на Доставчика, както и заобикаляне на права, предоставени на Клиента директно чрез уеб интерфейса на Услугата, упълномощава Доставчика да претендира договорна неустойка в размер на 250 000 EUR за всяко отделно нарушение на обхвата на лиценза (вкл. ESCL) и всеки месец това нарушение продължава. 

7.10. Нищо в този член и нито в ESCL не забранява на Клиента да изтегля и инсталира Елементите на множество различни сървъри, за да постигне висока наличност, разпределение на производителността, среда за тестване или да раздели Софтуера на отделни програми, освен ако такива действия не се използват за заобикаляне действителният обхват на договорения лиценз, особено договореното ограничение за потребителя и средата. 

8. Условия на плащане 

8.1. Периодът на фактуриране за Споразумението, сключено на абонаментна основа, както и по отношение на всички Услуги с времеви и материален режим (ако е приложимо), е определен повтарящ се период (календарен месец/година) и Споразумението се сключва за определен период с автоматично подновяване, както е посочено в раздел 8.5 по-долу, освен ако не е договорено друго. Плащането се таксува автоматично чрез избрания метод на плащане и фактурата се изпраща на Клиента без неоправдано забавяне, след като такова плащане бъде получено от Доставчика. Ако плащането не може да бъде таксувано автоматично по каквато и да е причина, Доставчикът ще издаде фактура, подобно на раздел 8.2 по-долу, и Клиентът ще плати тази фактура в рамките на същите срокове.

8.2. В случай, че Договорът е сключен за определено (твърда цена/без абонамент) период от време, Доставчикът може преди изтичането на посочения период да изпрати на Клиента необвързваща информация за плащане за плащане за следващия (със същата продължителност) период. Доставчикът ще издава фактурите с падеж от 14 календарни дни за Услугите, предоставяни чрез уеб интерфейс или имейл, освен ако не е посочено друго в Офертата.  

8.3. Ако Клиентът не изпълни каквото и да е плащане за локални услуги с фиксирана цена, Споразумението е автоматично прекратено и правата и задълженията на двете страни престават да съществуват в момента на такова забавяне. При забава на плащането на цената за абонамент и време и материал обслужване (включително „измислена“ абонаментна услуга, както е дефинирана в раздел 14.9 от тези T&C), Доставчикът има право да получи лихва за забавени плащания в размер на 0,5 % от непогасената сума за всеки започнат ден забава. Ако Клиентът закъснее с някое плащане, Доставчикът също има право да спре или ограничи предоставянето на Услугата до пълното изплащане на задължението. За периода на спиране или ограничаване на предоставянето на Услугата, Клиентът все още е длъжен да заплати цената в съответствие с предоставените данъчни документи. Повтарящото се забавяне на плащането от страна на Клиента се счита за съществено нарушение на Споразумението, което дава право на Доставчика да прекрати Споразумението по причина, посочена в член 14 по-долу. 

8.4. Клиентът потвърждава и се съгласява, че всяка Услуга, състояща се от предоставяне на поддръжка или други консултантски и технически услуги, която се продава като пакет за фиксирана цена (напр. пакет от 10 MD услуги за поддръжка) трябва да се използва в рамките на период от шест (6) месеца от датата на закупуване (т.е. датата на плащане от Клиента). Освен това Клиентът потвърждава и се съгласява, че всяка такава Услуга, която не е използвана в рамките на този шестмесечен период, ще изтече и ще бъде конфискувана, и Клиентът няма да има право на възстановяване, кредит или друга компенсация за която и да е неизползвана част от съответната Услуга.  

8.5. Съгласявайки се с T&C, когато правите покупка, вие автоматично се регистрирате за автоматично подновяване на вашия абонамент. Вашият абонамент ще бъде автоматично подновен в края на всеки абонаментен срок въз основа на периода на абонамента, който сте избрали по време на покупката си. Ще бъдете таксувани с тарифата, посочена в момента на покупката (плюс приложимите данъци, като данък върху добавената стойност, когато посочената ставка не включва ДДС) в началото на всеки период на таксуване на вашия абонамент чрез метода на таксуване, който сте предоставили на нас. Моля, уверете се, че данните ви за плащане са правилни, за да предотвратите изтичане на абонамента ви. 

Със закупуването на абонамент вие се съгласявате горепосочените такси за абонамент да бъдат таксувани от картата, регистрирана периодично, докато не анулирате абонамента. Абонаментите са непрекъснати и се подновяват автоматично, освен ако не анулирате или ние прекратим акаунта ви. За да анулирате абонамента си, моля, изпратете имейл с тема „Отмяна на автоматично подновяване на абонамента“ на salesadmin@easysoftware.com 

Цените и условията за абонаменти могат да се променят по всяко време. Цената и условията, които са в сила, когато сте направили първоначалната си покупка или при последното подновяване на вашия абонамент, ще останат в сила за продължителността на този абонаментен период, но нови цени и условия може да се прилагат за подновявания или нови абонаменти. Доставчикът ще ви уведоми в разумен срок за всяка промяна в цената или условията, преди те да влязат в сила. Ако не искате да подновите абонамента си при тези нови цени или условия, можете да анулирате абонамента си, както е описано по-горе.

9. Права и задължения на Доставчика

9.1. Доставчикът има право да прави промени в Услугата или в нейния обхват. В такъв случай Доставчикът информира Клиента чрез уеб интерфейса, свързан с предоставяната Услуга. Освен това, в случай на промени в правната и регулаторна рамка, индустриалните стандарти, свързаните разходи на Доставчиците, промени в пазарните практики, промени, засягащи условията на съответния пазар или всякакви други промени, които биха повлияли на предоставянето на Услугата, ние можем на по всяко време изменяйте, изтривайте или добавяйте към тези T&C (“промяна”), като уведомите за такава промяна чрез публикуване на преработена версия на тези T&C на уебсайта и чрез уведомяване на Клиента чрез електронна поща, както и чрез интерфейса, свързан с предоставяните Услуги, най-малко 14 дни преди влизането в сила на Промяната. При такова уведомление за каквато и да е промяна на Клиента и неуспех на Клиента да възрази срещу такава промяна в рамките на горепосочения период, се счита, че Клиентът е приел Промяната. Изпращането на известие няма да се прилага, когато Промяната се изисква по закон, съдебно разпореждане, е свързана единствено с добавяне на нова услуга, допълнителна функционалност към съществуващата Услуга или всяка друга Промяна, която нито намалява правата на Клиента, нито увеличава отговорностите на Клиент. В такива случаи Промяната ще бъде направена без предварително известие до Клиента и ще влезе в сила незабавно. Ако Клиентът възрази срещу промяната на T&C в рамките на горепосочения период, tКлиентът има право да прекрати Договора. Във всеки случай Клиентът може или да приеме Промяната (потенциално поради правна фикция поради липсата на възражение) или да прекрати напълно Споразумението в рамките на по-горе период. 

9.2. Доставчикът се задължава да предприеме всички стъпки в рамките на техническите си възможности, за да гарантира, че Услугата е функционална и достъпна, ако Клиентът отговаря на основните системни изисквания за Услугата, посочени в продуктовата спецификация или на Хардуерни и софтуерни изисквания за сървърното решение - Easy Redmine. При възникване на нестандартна ситуация, свързана с функционалността на Услугата, Доставчикът процедира по-специално в съответствие с Договора. Клиентът потвърждава, че няма никаква гаранция по отношение на Услугата се предоставя, нито се предлага от Доставчика. Услугата се предоставя „такава, каквато е“, с всички неизправности, дефекти, бъгове и грешки. Доставчикът отхвърля всякакви гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и ненарушаване на права на трети страни. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от Клиента от Доставчика, не създават гаранция, която не е изрично дефинирана в Споразумението. Клиентът потвърждава и се съгласява, че използването на Услугата е изцяло на негов риск; първото изречение от този раздел 9.2 и раздел 9.5 се прилагат независимо от горния отказ от отговорност. Използвайки Услугата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с условията на тази клауза Без гаранция. 

9.3. Сървърната среда, както и дефинираният технически стек под най-новата версия, пусната от доставчика на сървъра, също се считат за основни системни изисквания за правилното функциониране на Услугата. Ако Клиентът не отговаря на изискванията, посочени в Раздел 9.2, Раздел 9.3 и/или спецификацията на продукта, Доставчикът не може да гарантира, че Услугата работи. Същото важи и за модификациите, като Доставчикът също не може да гарантира, че Услугата работи с модификациите, направени от Клиента. Като такъв, Клиентът освобождава Доставчика от всякаква отговорност или всякакви искове, произтичащи от това, че Услугата не може да работи правилно поради каквито и да било причини, свързани с модификациите, направени от Клиента, или в резултат на невъзможността на Клиента да изпълни основни изисквания, посочени в раздел 9.2 и раздел 9.3. Всяка поддръжка, предоставена от Доставчика като резултат от такова неизпълнение от страна на Клиента на основните изисквания и/или като резултат от Модификациите на клиентите ще се определят според стандартната ставка за човеко-ден, договорена между страните в Споразумението и платена на месечна база в рамките на време и материал ценови режим. 

9.4. Ако Клиентът открие някакъв проблем, свързан със скоростта на Услугата или нейната наличност, той е длъжен незабавно да докладва за този инцидент на Доставчика чрез имейл, посочен в спецификацията на Продукта, или по телефона чрез налични контакти, за да се ускори процеса на разрешаване на проблема. Клиентът взема предвид, че може да има събития извън контрола на Доставчика, които могат да повлияят на функционалността или достъпността на Услугата за Потребителя (като неизправност на интернет връзката от страна на Клиента, природни бедствия, DOS или DNS атаки на техническо оборудване на Доставчика и други). Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за вреди, настъпили във връзка с подобни събития на Клиента. 

9.5. Клиентът взема под внимание и се съгласява, че поради сериозни причини Доставчикът може временно да прекрати предоставянето на Услугата, особено в случаи като предотвратяване на кибернетични атаки, при необходимост или в случай на сериозна неизправност на Услугата, която трябва да бъде разрешена Необходимо спиране. Уведомлението за прекъсване на предоставянето на Услугата трябва да бъде изпратено до Клиента възможно най-скоро. Доставчикът е длъжен да създаде адекватни оперативни и предпазни мерки за минимизиране на потенциалните неизправности или ограничената или пълна липса на услугата. 

9.6. Доставчикът се съгласява, че няма право да предоставя съдържанието на потребителските данни на трета страна. Освен това, Клиентът признава и се съгласява, че Доставчикът може да има право да редактира, цензурира или наблюдава каквото и да е потребителско съдържание, ако е законово задължен да го направи по закон или по надлежно издадена заповед от всеки съответен национален орган. 

9.7. Страните се съгласяват, че Доставчикът не придобива право на собственост върху данните на Клиента. Клиентът е изцяло отговорен за съдържанието на данните, съхранявани на сървъра на Клиента или на сървъра на Доставчика. 

9.8. За правилното прилагане на Услугата, както и редовни одити на правилното използване на Услугата, може да се наложи Доставчикът да събере, запази и обработи следните данни: версия на изданието, идентификатор на договора, URL адрес на екземпляр, списък с инсталирани добавки и брой активни потребители, които Доставчикът използва за идентификация на Клиента, проверка на разрешение за ползване на Услугата и защита на правата на Доставчика.  

9.9. С приемането на тези T&C вие потвърждавате и се съгласявате, че Доставчикът е упълномощен да проверява, като използва собствените си ресурси, дали използвате Услугата в съответствие със Споразумението и че горните данни ще бъдат предавани в комуникация между Клиента и компютърните системи на Доставчика.  

9.10. Освен това, Доставчикът си запазва правото да проверява използването на Услугата от страна на Клиента, за да гарантира спазването на условията наe споразумение. Този одит може да бъде извършен от Доставчика или от независима трета страна, избрана от Доставчика, във всеки случай, в който Доставчикът има основателни подозрения, че Клиентът използва Услугата в нарушение на настоящото Споразумение. Одитът ще включва, но не се ограничава до проверка на системите, мрежите, сървърите, съоръженията и съответните записи на Клиента, включително всякакви данни или регистрационни файлове, свързани с използването на Услугата. Доставчикът ще предостави на Клиента най-малко десет (10) дни писмено предизвестие преди извършването на одит, като уточни планирания обхват и дата на одита. Одитите ще се извършват през редовното работно време и по начин, който свежда до минимум прекъсването на нормалните бизнес операции на Клиента. Клиентът се съгласява да сътрудничи изцяло на Доставчика и всички назначени одитори по време на одита. Това включва осигуряване на достъп до необходимия персонал, системи, записи и съоръжения, както е разумно необходимо. Клиентът предоставя достъп до цялата необходима документация, данни и други материали, необходими за проверка на спазването на това Споразумение. Клиентът също така предоставя достъп до всякакви услуги или системи на трети страни, използвани във връзка със Софтуера, до степента, разумно необходима за одита. Ако одитът разкрие, че Клиентът е в съществено нарушение на това Споразумение, Клиентът ще поеме всички разумни разходи и разноски, свързани с одита, включително таксите на всички одитори от трета страна. Ако не се установи съществено нарушение, Доставчикът ще поеме разходите за одита. Ако одит разкрие несъответствие, Клиентът се съгласява да предприеме незабавно всички необходими действия за отстраняване на несъответствието. Клиентът трябва да предостави на Доставчика подробен план за възстановяване в рамките на десет (10) дни след получаване на резултатите от одита и трябва да изпълни плана в рамките на разумен срок, договорен от двете страни. 

10. Права и задължения на Клиента 

10.1. Клиентът няма право да използва Услугата в противоречие с общообвързващи правни разпоредби. Клиентът също носи пълна отговорност за гарантиране, че всички модификации на Клиента в Услугата са в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Клиентът също така се съгласява да поеме цялата отговорност за модификациите, освобождавайки Клиента от всякаква отговорност за изпълнението, законността или каквито и да е последствия, произтичащи от използването на модификациите. Независимо от чл. 13, tнеговият Раздел 10.1 се прилага, mutatis mutandis, за всяко съдържание, качено от Клиентаnt към Услугата. 

10.2. За да получите достъп до Услугата, Доставчикът може да поиска от Клиента някои идентификационни данни и допълнителна информация. Клиентът предоставя вярна, точна и актуална информация. 

10.3. При поискване от страна на Доставчика, Клиентът оказва необходимото съдействие при отстраняване на неизправности или извършване на корекции на услугата. 

10.4. Клиентът използва предоставения от Доставчика API интерфейс само при достъп до Услугата през уеб интерфейса от приложения или услуги на трети страни. Клиентът няма право да използва или осъществява достъп до Услугата по друг автоматизиран начин, като например чрез скриптове, ботове, уеб роботи и др. за Услугите, предоставяни чрез уеб интерфейса. 

10.5. Клиентът съхранява данните за достъп до Услугата в тайна, като Клиентът се задължава да не съобщава или да позволява достъп до тях на друго лице, или по какъвто и да е друг начин да позволява достъп до своя Потребителски акаунт на трета страна. Клиентът също така е длъжен да осигури техническото си оборудване в разумно необходимата степен с цел да се минимизиране на риска от злоупотреба с данните за достъп до потребителския акаунт. 

10.6. В случай, че Клиентът наруши задълженията, наложени в този член, Доставчикът не носи никаква отговорност за вреди, причинени на Клиента, а Клиентът е единствено отговорен за вреди, причинени на Доставчика или трети лица. Нарушаването на тези задължения освен това установява правото на Доставчика да прекрати настоящото Споразумение. Ако Клиентът установи, че е възможно да има достъп до Услугата на трети лица поради изтичане на информация за достъп до Услугата, Клиентът съобщава този факт на Доставчика по имейл. 

10.7. Изтеглянето на софтуера е достъпно само за определен период от време. След този период акаунтът за изтегляне ще бъде автоматично деактивиран. Доставчикът НЯМА да предоставя изходните файлове чрез имейл или друг канал, а само чрез онлайн акаунта. 

11. Потребителски акаунт 

11.1. Клиентът може да има един или повече потребителски акаунта. Всеки потребителски акаунт може да се използва само от един потребител. Клиентът няма право да разреши потребителския акаунт да бъде създаден за трета страна, освен ако това не е определено от Споразумението или от тези T&C. Клиентът няма право да споделя потребителските акаунти между няколко Потребителя. Клиентът обаче има право по всяко време да прехвърля неизползвания потребителски акаунт на новия Потребител. 

11.2. В случай на нарушение на Раздел 11.1 от тези T&C, Доставчикът има право незабавно да прекрати Споразумението и Клиентът трябва да плати неоснователно обогатяване на Доставчика в рамките на 7 дни след получаване на искането за плащане от страна на Доставчика. Раздел 14.9 от тези T&C се прилага mutatis mutandis. 

12. Администрация на потребителски акаунт

12.1. Всеки Клиент може да избере един или повече Потребителски акаунти, които ще носят правата на Администратор. Администраторът може да изпълнява следните операции: 

 • Да добавяте, редактирате и изтривате потребителски акаунти и да създавате права за достъп до тези профили (като например достъп до отчетите, създаване на файлове и др.), 
 • за достъп до всички данни на Клиента, независимо от настройките за достъп на отделни потребители, 
 • Да изберете друг потребителски акаунт, който да стане администратор. 

12.2. Клиентът носи пълната отговорност за използването на Услугата от Потребителите, действията, извършвани от тези Потребители, и всички данни, качени в акаунта на Клиента. Клиентът гарантира, че всички неговите потребители следват разпоредбите на тези T&C. 

13. Забранено поведение

13.1. Клиентът не качва, изпраща, или по друг начин да съхранява съдържание в портала на Услугата, което може да съдържа софтуерен вирус или други файлове и програми, които могат да унищожат, повредят, или ограничават функционалността на оборудването на Доставчика или други Клиенти. Освен това, Клиентът няма право да качва съдържание в Услугата, чието притежание или разпространение е незаконно, съдържание, което незаконно нарушава авторските права на трета страна или е част от престъпна дейност, да разпространява спам чрез Услугата или да се опитва да получите достъп до Потребителския акаунт на друг Клиент или сървъри на Доставчика. Нарушаването на тези задължения се счита за съществено нарушение на Договора и установява правото на Доставчика да прекрати Договора и да изиска от Клиента да заплати договорната неустойка в размер на 100 000 евро за всяко нарушение и освен това всяка потенциална щета. 

14. Прекратяване на споразумението

14.1. Договореното взаимоотношение завършва с оттегляне от Договора, с изтичане на договорената продължителност на Договора, прекратяване на юридическо лице (Доставчика или Клиента) с ликвидация, прекратяване на Споразумението или по споразумение между страните. 

14.2. Ако Договорът е сключен за неопределено време период от време, Клиентът има право да прекрати Договора без причина по всяко време. Срокът на предизвестието е един месец и започва да тече от първия ден на календарния месец, следващ връчването на уведомлението за прекратяване на Доставчика. 

14.3. Доставчикът има право да прекрати споразумението без причина по всяко време. Периодът на предизвестие е три месеца и започва на първия ден от календарния месец след връчването на известието за прекратяване на Клиента. 

14.4. Клиентът има право да прекрати Договора в случаите, посочени в Раздел 9.1 от тези T&C. 

14.5. Ако Клиентът съществено или многократно наруши задълженията си, произтичащи от настоящите ОУ или от Споразумението и не успее да отстрани това съществено и повтарящо се нарушение в рамките на 14 дни след датата на доставка на уведомлението, информиращо за този факт под формата на препоръчано писмо или от датата, от изпращане на имейл уведомлението до Клиента, Доставчикът има право да се откаже от Договора. Оттеглянето влиза в сила в деня, следващ получаването на уведомлението за отказ до Клиента. 

14.6. В случай, че Клиентът нарушава задълженията, произтичащи от тези УО и от Споразумението по особено сериозен начин, Доставчикът има право да се откаже от Договора и да прекрати предоставянето на Услугата веднага след установяване на такова нарушение. 

14.7. Нито една от страните няма право да прекрати или да прекрати по друг начин Споразумението, освен както е изрично предвидено в този член. Страните изключват във възможно най-голяма степен правото на всяка от страните да прекрати настоящото споразумение, включително разпоредбите на раздели 1912 (2), 1923, 1969, 1977, 1978, 1979, 2001, 2002, 2003, 2106, 2107, 2110 и 2111 от Гражданския кодекс. 

14.8. Клиентът е длъжен да деинсталира, изтрие и унищожи всички копия на Елементите, както и всички части от съответните Продукти, които са били лицензирани съгласно лиценза, посочен в Раздел 7.2 и/или Раздел 7.8 по-горе, и като такива да забрани по-нататъшното използване след прекратяването от Договора, не по-късно от тридесет (30) дни след прекратяването на Договора. Ако Клиентът не изпълни задължението, посочено в предходното изречение, Клиентът ще бъде считан за законно (оборима презумпция) все още да използвате Услугите за целите на раздел 14.9 по-долу. 

14.9. Клиентът се съгласява, че: 

а) ако Клиентът продължи да използва Услугите след прекратяване на Договора, ie. да използвате Елементите и други лицензирани Продукти или част от тях, както е посочено в Раздел 7.2 и/или 7.8 по-горе след прекратяването на Споразумението (което включва използването на Елементите след края на Пробната версия на Услугата); и/или  

б) ако Клиентът прекали с използването на Услугите (ie. използвате съответните Услуги за повече потребители/среди от договорените и/или напълно платени от Клиента), 

Доставчикът има право на обезщетение в размер, съответстващ на цената на потребител за функционалност, определена в Ценоразписа на съответния Продукт, както ако Услугата е поръчана от Клиента на абонаментен принцип за целия период на действителното действие. използване на Услугите от Клиента. Клиентът се задължава да плати обезщетението въз основа на фактурата, която ще бъде издадена от Доставчика при същите условия, както са определени в член 8 по-горе (за услуги, базирани на абонамент). Актуализираната Ценова листа за всеки съответен Продукт винаги присъства на уебсайта на съответния Продукт.  

 

15. Ограничение на отговорността 

15.1. Страните се съгласяват, че общата отговорност на Доставчика за всеки иск, предявен въз основа на правоотношение, произтичащо от Споразумението, и очакваната сума на щетите няма да надвишава и е ограничена до сумата, равна на платената сума за предоставяне на Услугата в предходната календарна година. Ако максималните обезщетения по предходното изречение не могат да бъдат определени, максималните обезщетения сте ограничено до такса за текущото тримесечие за конкретни услуги, абонирани и предоставени чрез уеб интерфейса. 

15.2. Доставчикът не носи отговорност за косвени щети, произтичащи от предоставянето на Услугите, като например за пропуснати ползи, загуба на приходи, загуба на данни, финансови или всякакви косвени, специални или последващи щети, включително примерни или наказателни щети, включително, но не само , щети за други нематериални загуби (дори ако Доставчикът е бил уведомен за възможността за такива щети), в резултат на: (i) използването или невъзможността за използване на Услугата; (ii) разходите за доставка на заместващи стоки и услуги, произтичащи от стоки, данни, информация или Услуга, закупени или получени или получени съобщения или транзакции, сключени чрез или от Услугата; (iii) неоторизиран достъп до или промяна на вашите предавания или данни, включително всякакви модификации на Услугата или Продукта от Клиента или произтичащи от използването на Услугата или Продукта в нарушение на Раздел 9.2 или 9 по-горе; (iv) изявления или поведение на която и да е трета страна, ангажирана с предоставянето на Услугата, както и всякакви резултати/изходи от решенията или услугите на трети страни, предоставени във връзка с Услугата (включително резултати, генерирани от OpenAI и Easy AI); или (v) всеки друг въпрос, свързан с Услугата. В случай на непреодолима сила, Страните имат право моментално да спрат изпълнението на задълженията си, въз основа на Споразумението, като всяко неспазване (цялостно или частично) или забавяне на изпълнението на задълженията, наложени от настоящото Споразумение, няма да се счита за нарушение от Споразумението. За целите на настоящото непреодолима сила означава всички обстоятелства, при които отговорността е изключена в съответствие с чешкото законодателство, включително, но не само природно бедствие, война, промяна на политическата ситуация, която изключва или възпрепятства по неподходящ начин изпълнението на правата и задълженията по настоящото или друга подобна причина, събитие или факт. 

15.3. Със сключването на Договора Клиентът взема предвид, че дори и при положени от Доставчика усилия, е възможно да възникне краткотрайна недостъпност на Услугата, причинена от обстоятелства извън сферата на влияние на Доставчика (напр. прекъсване на интернет връзката ). Следователно Клиентът се съгласява и се задължава да го направи всички неговите данни, съхранявани в рамките на Услугата, ще бъдат архивирани на друго географско(и) място(а) от Клиента. 

15.4. Клиентът използва услугата КАКВАТО Е, както е дефинирано в раздели 9.2 и 15.2 по-горе. Несъвместимост с друг софтуер, хардуерна конфигурация или каквито и да е неизправности и дефекти НЕ дават право на Клиента да анулира поръчката, нито да получи възстановяване на вече платената от Клиента цена, освен ако изрично не е договорено друго между Страните за всеки отделен случай. 

16. Защита на личните данни 

16.1. Клиентът декларира, че е запознат със законовите си задължения като администратор и обработващ лични данни на Ползвателите и собствените си клиенти. Начинът и обработката на личните данни на тези субекти в рамките на Услугата се определят от Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност за правилното изпълнение на законовите задължения на Клиента като администратор на лични данни, в който случай Доставчикът е само обработващ данни. 

16.2. Всички данни се събират от Доставчика от Клиента с цел предоставяне на Услугата, подобряване на нейното качество и изпращане на търговски и маркетингови известия само както е дефинирано подробно в Политиката за поверителност, която можете да намерите на https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/principles-of-personal-data-processing. 

16.3. Цялата комуникация в рамките на Услугата е шифрована чрез SSL протокол. Клиентът декларира, че счита, че този метод на криптиране е достатъчно безопасен. 

16.4. Доставчикът се задължава да не предоставя никаква информация, посочена от Клиента по време на регистрацията на потребителския му акаунт, нито други лични данни, предоставени от Клиента на трета страна за други цели, различни от тези, определени в настоящото Споразумение и Политиката за поверителност. 

16.5. Уеб сайтът и уеб приложението на Доставчика също използва бисквитки и подобни технологии, както е описано подробно в Политиката за бисквитки, която можете да намерите на https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/cookie-policy. 

17. Заключителни разпоредби 

17.1. Страните се задължават да запазват поверителността на всяка информация, която са научили по време на договорните отношения съгласно споразумението. 

17.2. Правата на Клиента, произтичащи от Споразумението и тези T&C, не могат да бъдат възлагани без предварително писмено съгласие на Доставчика. 

17.3. За избягване на всякакво съмнение страните изрично потвърждават, че са предприемачи и че сключват това споразумение в рамките на своята стопанска дейност. 

17.4. Ако някоя разпоредба на това Споразумение или тези T&C е или стане невалидна, неефективна, или неизпълним, такъв факт не засяга валидността, изпълняемостта, или ефективността на останалите разпоредби на Споразумението или тези ОУ. В такъв случай Страните са длъжни да положат всички усилия за сключване на изменение на Споразумението, чрез което невалидната, неприложима или неефективна разпоредба ще бъде заменена с нова разпоредба, съответстваща на първоначално предвидената цел. 

17.5. В случай на сблъсък на разпоредбите на оферта, спецификация на продукта, спецификация за изпълнение на услугата, спецификация на услугата за поддръжка и T&C, приоритет на тези документи ще бъде: 

(i) Цитат, 

(ii) спецификация на услугата за изпълнение, 

(iii) спецификация на услугата за поддръжка, 

iv) спецификация на продукта, 

(v) T&C, 

(vi) Обществена информация. 

17.6. Тези T&C се уреждат от законодателството на Чешката република, член на Европейския съюз. Въпреки това, страните също така изключват в максималната възможна степен разпоредбите на раздели 1764, 1765, 1793 до 1795, 2050, 2389a до 2389f, 2389t и 2389u от Гражданския кодекс. Всеки спор, възникнал във връзка с или от изпълнението или тълкуването на Споразумението, който страните не могат да разрешат по взаимно съгласие, ще бъде окончателно разрешен от чешкия арбитражен орган Арбитражният съд към Икономическата камара на Чешката република и Аграрната камара на Чешката република. република от трима арбитри, назначени в съответствие с правилника на този арбитражен съд. Всяка страна номинира един арбитър. Двамата арбитри се споразумяват за третия арбитър в рамките на 30 дни. Ако в посочения по-горе срок двамата арбитри не постигнат съгласие за третия арбитър, той се назначава от Председателя на Арбитражния съд. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните. С настоящото страните неотменимо се ангажират да не оспорват изпълнението на арбитражното решение под каквато и да е юрисдикция. 

17.7. Официалната версия на тези T&C е изготвена на английски език и ще се счита за единствената обвързваща версия. Всички версии на тези T&C, преведени на други езици, се предоставят единствено за удобство на потребителя чрез машинен превод и нямат правна тежест. В случай на несъответствия или противоречия между английската версия и която и да е преведена версия, английската версия има предимство по всички въпроси. 

17.8. Тези T&C влизат в сила на 1. 8. 2024. 

 

Принципи на Обработка на лични данни

Скъпи клиенти,

ние, Easy Software Group SE, (наричани по-долу също „ние“ или „нашата компания“) с настоящото ви информираме за принципите и процедурите за обработка на вашите лични данни и за вашите права, свързани със защитата на личните данни във връзка с предлагане, сключване, предоставяне и поддържане на продукти и услуги на съответните компании в рамките на нашата Easy Software Group. 

Нашата компания, като управляващо лице по смисъла на раздел 79 от Закон № 90/2012 Coll., за търговските дружества и кооперации, както е изменен, е ръководителят на Easy Software Group. Поради това принципите и процедурите за обработка и защита на личните данни, тяхната сигурност и упражняването на вашите права като субекти на данни са определени еднакво за всички компании, които са част от Easy Software Group, особено: 

 • Easy Software Ltd, живеещ в Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Обединено кралство; 
 • Лесен софтуер sro, живуща на Jugoslávských partyzánů 736 / 34, Бубенеч, 160 00 Praha 6, Чехия; и  
 • Easy Software LLC, 175 Pearl St. Floors 1-3 Brooklyn, NY 11201 Съединени американски щати 

(наричани съвместно „Компании от Easy Software Group“). 

Можете също така да намерите подробната информация за контакт и идентификация на компаниите от Easy Software Group в долния колонтитул на нашия уебсайт на адрес https://www.easysoftware.com/. Ще се радваме да отговорим на всеки ваш въпрос във всеки от нашите клонове и/или по имейл: info@easysoftware.com. Когато се използват термините „ние“ или „нашата компания“, те също ще се тълкуват като включващи съответната компания Easy Software Group, с която вие, като клиент, влизам в правоотношение с.  

Целта на тези Принципи е да ви предостави информация относно конкретните лични данни, които събираме, как ги обработваме, от какви източници ги получаваме, за каква цел ги използваме, на кого можем да предоставим данните, къде можете да получите информация за вашите лични данни, които обработваме, или какви са вашите индивидуални права по отношение на защитата на личните данни. 

Затова, моля, прочетете внимателно съдържанието на тези Принципи. 

1. Главна информация

Нашата компания е обект на различни законови задължения по отношение на обработката на лични данни на клиенти, които трябва да спазваме по-специално по отношение на изпълнението на нашите договорни задължения или за изпълнение на инструкции/разпореждания на официални власти. В това отношение ние изобщо не бихме могли да предоставяме нашите продукти и услуги, без да ни бъдат предоставени вашите лични данни. Също така, ние обработваме лични данни на клиенти извън рамките на нашите законови задължения с цел грижа за клиентите и за да се обърнем към Вас с целеви предложения за продукти и услуги. В някои случаи се нуждаем от вашето предварително съгласие, за да го направим. Ако решите да не дадете своето съгласие в тези случаи, предоставените от нас продукти или услуги може да бъдат ограничени или коригирани по друг начин в зависимост от обхвата на данните, които имаме право да обработваме. Всеки клиент е информиран за обхвата на ограниченията или корекциите. 

Освен ако изрично не е посочено друго, всички информацията, съдържаща се тук, се отнася и за обработката на лични данни на бъдещи клиенти, т.е. лица, с които сме в контакт, но все още не сме установили договорни отношения, както и бивши клиенти (в рамките на сроковете за съхранение на данни, посочени по-долу). Информацията, съдържаща се тук, също се прилага в разумна степен за обработката на лични данни на други лица, по отношение на към които Компанията има определени задължения или с които нашата Компания е в пряк контакт, без да сме в договорни отношения (като представители на юридически лица). 

Предоставената тук информация е от общ правно-нормативен характер, поради което не е част от конкретен договор (освен ако не е уговорено друго) и може да бъде допълнена с подробности, свързани с конкретен случай на обработка на лични данни при взаимното ни общуване. 

1.1. Принципи за обработка на лични данни 

Като част от обработването на вашите лични данни, ние спазваме най-високите индустриални стандарти за защита на личните данни и по-специално спазваме следните принципи: 

(a) Ние винаги обработваме вашите лични данни за ясно и разбираемо дефинирана цел, използвайки определени средства, по определен начин и само за необходимото време по отношение на целта; ние обработваме само точни лични данни на клиенти и гарантираме, че тяхното обработване съответства и е необходимо за определената цел; 

(б) Ние защитаваме и обработваме Вашите лични данни по начин, гарантиращ възможно най-висока сигурност на данните и предотвратяване на всякакъв неоторизиран или случаен достъп до личните данни на клиента, тяхното изменение, унищожаване или загуба, неразрешено прехвърляне, друго неразрешено обработване или друга злоупотреба ; 

(в) Винаги Ви информираме ясно за обработката на личните ви данни и вашите права да получавате точна и пълна информация за обстоятелствата на такава обработка, както и вашите други сродни права; 

(d) В нашата компания ние се придържаме към адекватни технически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, което съответства на всички разумно очаквани рискове; всички лица, които влизат в контакт с личните данни на клиентите са длъжни да пазят поверителна информацията, придобита във връзка с обработката на тези данни. 

2. Информация за обработката на лични данни

2.1. Информация за администратора 

Администраторът на вашите лични данни е съответната компания Easy Software Group, с която вие или влезте в контакт с и/или с които вие влизам в правоотношение с (ie. чрез закупуване на нашите лицензи).  

По отношение на нашия уебсайт, Easy Software Ltd., с адрес Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Обединено кралство, ID: 08960980, се счита за администратор на данни. 

2.2. Цел и правна основа на обработката 

2.2.1. Обработка на лични данни без вашето съгласие 

Това обикновено се отнася до ситуации, при които сте задължени да разкрием определени лични данни на нас като условие, за да Ви предоставим продукта или услугата си или където имаме право да обработваме личните ви данни, придобити по друг начин.  

По силата на закона ние имаме право да обработваме вашите лични данни без вашето съгласие за следните цели, по-специално: 

(i) спазване на законоустановените разкривания на публични органи или за спазване на други приложими закони и административни или съдебни решения; 

(ii) спазване на задълженията за архивиране; 

(iii) сключване или изпълнение на договор с Вас; 

(iv) нашия законен интерес; 

(iv) защита на правата и интересите, защитени от закона, особено по отношение на разрешаването на всички и всички спорове, особено с цел съдебни или други спорове. 

2.2.2. Обработка на лични данни с Вашето съгласие 

Това се отнася особено за ситуации, при които доброволно се съгласявате да обработваме предоставените или придобити по друг начин лични данни в допълнение към данните, които може би вече обработваме въз основа на различно правно право. Те надхвърлят обхвата на естеството на основните услуги и могат да ви предоставят по-добри услуги както в настоящето, така и в бъдеще. Като такъв, не предоставянето на вашето съгласие може да е причина, която възпрепятства нашата компания да ви предостави определени комуникации, продукти или услуги по избор. 

Въз основа на вашето съгласие нашата компания обработва вашите лични данни за следните цели: 

а) специфични видове грижа за клиента; това са дейности, които не означават изпълнение на договор или друга правна рамка за обработка на лични данни и не могат да бъдат оправдани от нашия легитимен интерес и включват следното: (i) проучване на пазара; (ii) наблюдение на действията на клиентите на уебсайта на нашата компания във връзка с предлаганите услуги (по този начин тази цел не е свързана с просто получаване на информация за действията на посетителите на уебсайта на нашата компания под формата на бисквитки, както е описано по-долу в статията за Електронни средства за комуникация и мобилни приложения); 

б) предлагането на продукти и услуги, които са или (i) не са пряко свързани с вече предлаганите продукти или услуги, (ii) все още не са предоставени и/или препратени на трети страни с цел предлагане на продукти и услуги на такива трети страни (обикновено наши партньори, които или участват в предоставянето на услуги , са свързани с Дружеството (обикновено в рамките на структурата на Easy Software group) и/или може да са от значение за интересите на клиентите, в частност, това включва разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата Компания и други страни, вкл оферти за продукти и услуги, насочени към конкретни клиенти, всички чрез различни канали, като поща, електронни средства (включително електронна поща и съобщения, изпратени до мобилни устройства чрез телефонен номер), или по телефона, чрез уебсайт. 

 До известна степен в тези случаи нашата Компания също има право да предлага продукти и услуги на клиенти, без да получава тяхното съгласие в рамките на техния законен интерес или като част от изпълнението на нашите договорни задължения; ако се подразбира от закона, вие ще бъдете информирани в това отношение относно правото ви да изразите несъгласието си с всяко следващо предлагане на продукти или услуги. Повече подробности са дадени по-горе в тези Принципи. 

Освен това, нашата компания може също да обработва вашите лични данни въз основа на конкретно съгласие за (индивидуално): 

(a) използване на бисквитки, пиксели и други технологии за проследяване по начина и за целите, както е (подробно) описано в нашата Политика за бисквитки, която можете да намерите на всеки от нашите съответни продуктови уебсайтове; или 

(Б) запис на нашите срещи, разговори и друга аудио/аудиовизуална комуникация и последващото вътрешно използване на такива записи (ie. в рамките на групата от компании на Easy Software) за целите на подобряването на нашата грижа за клиентите и/или други законни цели (основно легитимен интерес и изпълнение на договора). По-нататък можем използване на записите чрез др вътрешни или трета страна решения за автоматизиране на нашите вътрешни процеси за оптимално използване на предоставената от вас информация, за да ви предоставим продукти и услуги. Съгласието по това писмо включва съгласието на лицето да записва споделени екрани, както и всяко друго съдържание, споделено в срещите, както и портретите на всеки включен човек и техните изражения (вкл. вербални) и по-нататъшното им използване в рамките на горепосоченото цели. За избягване на съмнение, ако лицето избере да сподели каквато и да е друга информация, тя също ще бъде записана и съгласието се разпростира върху тях по подобен начин. Съответното лице също така предоставя на Компанията лиценз за използване на неговия/нейния портрет, заснет във видеозаписа, по всички начини на употреба и за използване на съдържанието на записа за вътрешни цели, описани по-горе. Лицензът се предоставя за определен срок от срока на конкретното съгласие и 12 месеца след оттеглянето му и без териториални ограничения. Нашата компания не носи отговорност за използване на информацията, записана от реални доставчици на решения на трети страни. При поискване ще ви информираме за действителните трети страни, използвани за предоставяне на такива услуги, тъй като те могат да се променят от време на време. Можете също така да се обърнете към раздел 2.5 по-долу по отношение на типовете получатели на вашите данни.  

2.3. Обхват на личните данни на обработваните клиенти

Нашата компания обработва вашите лични данни до степен, необходима за постигане на горепосочените цели. Ние обработваме по-специално данни за контакт и идентификация. Подробна информация за обхвата на обработваните лични данни на клиенти е посочена в Приложение 1 към тези Принципи. 

2.4. Методи за обработка на лични данни

Методът за това как нашата компания обработва вашите лични данни включва както ръчна, така и автоматизирана обработка, включително алгоритмична обработка, в информационните системи на нашата компания. Вие обаче няма да бъдете обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.  

Вашите лични данни се обработват основно от служители на нашата компания и, доколкото е необходимо, от трети страни. Преди каквото и да е разкриване на вашите лични данни на трета страна, ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, съдържащо същите гаранции по отношение на обработката на лични данни, както се спазва от нашата компания и/или най-малко гаранции в съответствие с нейните законови задължения. 

2.5. Получатели на лични данни

Вашите лични данни се предоставят специално на служителите на нашата компания във връзка с изпълнението на техните професионални задължения, изискващи работа с личните данни на клиенти, но винаги изключително до степента, необходима за частен случай и при спазване на всички мерки за сигурност. 

Освен това Вашите лични данни се разкриват на трети лица, участващи в обработването на лични данни на клиенти на нашата Компания, или тези лични данни могат да им бъдат предоставени на друго основание в съответствие със закона. Преди да разкрием вашите лични данни на трета страна, ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, за да уговорим условията за обработка на личните данни, както вече беше описано по-горе. Нашата компания се стреми да постигне същите гаранции по отношение на обработката на лични данни от трети страни, както се спазва от нашата компания и в съответствие със съответните законови задължения. Освен такова споразумение, нашата компания не разкрива вашите лични данни на компании, разположени в държави, които не предоставят достатъчно гаранции за защита на личните данни в съответствие с GDPR.  

С настоящото вие ни давате съгласие със следните категории трети страни (нашите обработващи данни), на които можем да разкрием вашите лични данни в рамките на горните цели и когато е необходимо за правилното предоставяне на Услугите и/или изпълнението на други цели, описани в тези Принципи:  

 • Сървърни и хостинг доставчици; 
 • Счетоводители, данъчни консултанти и адвокати; 
 • Доставчици на пощенски системи (напр Mautic); 
 • Външни системни доставчици (напр Smartsupp); 
 • Вътрешни системни доставчици (напр Leexi.ai - https://www.leexi.ai/en/ за записи на разговори, Google за reCAPTCHA и др.); 
 • Филиали и вътрешногрупови (Easy Software Group) компании; 
 • други наши подизпълнители, които участват в предоставянето на Услуги на клиенти.  

За избягване на съмнение, горното съгласие с видовете обработващи данни по никакъв начин не води до всички информацията за клиента, към която се прехвърля всички обработващите данни. Общо съгласие е да се използват определени видове обработващи данни, но ограничено изключително до начините, при които такова използване е необходимо за изпълнение на целите на обработката на лични данни, описани в тези Принципи, ie. счетоводителите на компанията получават само счетоводна информация, Лекси обработва само съответните записи и т.н. Ние винаги споделяме данни изключително въз основа на необходимостта да се знае. 

В съответствие с приложимото законодателство, нашата компания има право или директно, без вашето съгласие, е длъжна да разкрие вашите лични данни на: 

 • съответните държавни органи, съдилища и правоприлагащи органи с цел изпълнение на техните задължения и с цел изпълнение на съдебни решения; 
 • други страни до степен, предвидена в законодателството, като например до трети лица с цел събиране на нашите вземания от клиенти. 

2.6. Разкриване на лични данни на чужди държави 

Вашите лични данни се обработват изключително на територията на Чешката република, други държави от Европейския съюз и/или други чужди държави, където се намират юридическите лица на Easy Software Group (ie. Съединените американски щати) и които или споделят същия стандарт за защита на личните данни като Чешката република и Обединеното кралство, или предоставят достатъчно гаранции, че тези стандарти ще бъдат спазвани независимо от националните законови задължения. Нито нашата компания, нито субектите, участващи в обработката на лични данни на клиенти, разкриват личните данни на клиенти в държави извън Европейския съюз, освен ако такива компании и/или държави предоставят достатъчни гаранции по отношение на вашите лични данни (вкл. Поверителност на данните между ЕС и САЩ Рамкова програма и други решения за адекватност, стандартни договорни клаузи и други средства в съответствие с разпоредбите за защита на данните). В този случай определени лични данни може да напуснат ЕИП и да бъдат обработени в различни държави, особено в Обединеното кралство и по отношение на нашите доставчици трети страни също и в Съединените американски щати (ie. Google Анализ). 

2.7. Срок за обработка на лични данни 

Нашата компания обработва личните данни на клиенти само за необходимото време по отношение на целите на обработката. От време на време ние оценяваме наличието на необходимост от обработка на определени лични данни, необходими за определена цел. След като установим, че данните вече не са необходими за никоя от целите, за които са били обработени, ние унищожаваме данните. Въпреки това, по отношение на определени цели на обработка на лични данни, ние сме направили вътрешна оценка на обичайния срок на използваемост на личните данни, след изтичането на който преценяваме най-внимателно необходимостта от обработка на тези лични данни за конкретната цел. В тази връзка той също така счита, че личните данни, обработвани за целите на: 

а) изпълнение на договори сте обработени през срока на договора за преговори с клиента; тогава съответните лични данни могат да се използват до 12 месеца в рамките на нашия легитимен интерес да се свързваме с клиенти, с които сме били в преговори (освен ако клиентът не възрази); 

б) изпълнение на договори сте обработвани за срока на договорните отношения с клиента; след това съответните лични данни могат да се използват до 12 месеца в зависимост от процеса на изтегляне; 

(в) законен интерес да участваме в защитата на нашите собствени искове, както и да се защитаваме срещу искове на нашите клиенти, се обработват до 3 години след приключване на договорните отношения за граждански дела и могат да бъдат увеличени до 15 години в наказателни дела в зависимост от срока на давност; този срок може да бъде удължен за срока на съдебните и други административни производства по такива искове; 

(г) предлагането на продукти и услуги, свързани с продуктите и/или услугите, които вече са използвани от клиента, се обработва през срока на договорните отношения; след това съответните лични данни могат да се използват до 24 месеци или до повдигане на възражение от клиента, в зависимост от това кое по-рано; ако личните данни ни бъдат разкрити от трети страни, срокът на обработване се определя от третите страни в съответствие с приложимото законодателство и юридическото право, получено от третата страна; 

(д) предлагането на продукти и услуги, които не са пряко свързани с продуктите и/или услугите, които вече са използвани от клиента, се обработват за срока на съответното съгласие, обикновено за срок до 2 години или до оттегляне на съгласието, в зависимост от това кое по-рано; 

(е) записите на разговори, срещи и други комуникации се обработват за срока на договорните отношения с клиента; след това съответните лични данни могат да се използват до 6 месеца или докато данните бъдат псевдонимизирани и обобщени или анонимизирани;  

(g) клиент грижа се обработват за срока на договорните отношения с клиента; тогава, съответните лични данни обикновено могат да се използват до 12 месеца; 

з) спазване на задълженията за архивиране сте обработват се за период до 10 години в зависимост от правните задължения на съответната компания Easy Software Group.  

2.8. Право на отказ от съгласие 

В тези Принципи се опитахме да обясним защо се нуждаем от вашите лични данни и че за определени цели можем да ги обработваме само с вашето съгласие. Вие не сте длъжни да дадете съгласие на нашата компания за обработка на личните ви данни и също така имате право да оттеглите съгласието си. На този етап бихме искали да ви напомним, че също така имаме право да обработваме лични данни за определени цели без вашето съгласие (както вече беше описано по-горе). Ако оттеглите вашето съгласие, ние ще прекратим обработването на съответните лични данни за цели, изискващи съответното съгласие; въпреки това може да имаме право или дори да сме задължени да обработваме същите лични данни за други цели. 

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, моля, обърнете се към някой от нашите клонове, изпратете ни писмо до някоя от компаниите на Easy Software Group или се свържете с нас по имейл: info@easysoftware.com или чрез формуляр на уеб страниците на Easy Software Group. 

2.9. Източници на лични данни 

Ние получаваме лични данни на клиенти по-специално от: 

(a) клиентите, директно, като например при сключване на договори, свързани с предоставяните продукти или услуги на Компанията, и/или непряко, като например по време на използването на продуктите или услугите на Компанията от клиентите, или като част от предоставянето на информация за Продукти и услуги на компанията, достъпни за клиентите, като например чрез уебсайта на компанията и т.н.; 

б) потенциални клиенти, които се интересуват от услугите на нашата компания като част от маркетингови събития и кампании; 

(в) собствени дейности чрез обработка и оценка на други лични данни на клиентите, ie. по време на предоставянето на Услуги от нашите собствени вътрешни системи и инструменти за описаните по-горе цели. 

2.10. Вашето право да поискате достъп до лични данни и защита на клиентските права 

Ако поискате от нас информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, ние ще Ви предоставим цялата информация относно данните, които обработваме за Вас, без неоправдано забавяне. Имаме право да поискаме разумно обезщетение, съответстващо на направените разходи с цел да се предоставят такава информация. Ако разберете или мислите, че нашата компания или трета страна, участваща в обработването на вашите лични данни, прави това в противоречие със защитата на личния ви живот и/или в противоречие със закона, по-специално, ако вашите лични данни са неточни, можете: 

(a) да поискате обяснение от нашата Компания или третата страна, участваща в обработката на данни; 

б) да поиска отстраняване на дефектното състояние; по-специално можете да поискате поправка или изменение на личните данни; ако е необходимо, данните временно ще бъдат блокирани или унищожени. 

Ако преценим, че искането ви е легитимно, нашата компания или третата страна, участваща в обработката на данни, ще премахне дефектното състояние безплатно и без неоправдано забавяне. 

2.11. Дружество като преработвател на лични данни 

В определени случаи нашата компания също така обработва лични данни на клиента с разрешение на друга страна (друг администратор на данни). За подробна информация винаги е необходимо да се свържете с конкретни данни администратор на лични данни, освен ако нашата компания не е упълномощена да предоставя информация в частен случай. 

По-важното е, че нашата компания действа като обработващ данни чрез упълномощаване на вас, нашите клиенти, когато такива клиенти предоставят на нашата компания всякаква информация относно трети страни, които не са в договорни отношения с нашата компания, обикновено крайни потребители и клиенти на нашите клиенти както и всички техни служители и подизпълнители, които имат достъп до нашите продукти и/или услуги. В такива случаи нашият клиент е изцяло отговорен (и като следствие носи отговорност), че всички данни, предоставени на нашата компания, са законно получени и обработени, че са спазени правните цели за тяхната обработка и прехвърлянето им на нашата компания и че всички други задължения свързани с обработката на лични данни от клиента на нашата компания се изпълняват. Вие трябва да обезщетите и предпазите нашата компания от и срещу всички основателни претенции, загуби, наранявания, щети, такси, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с изпълнението (или липсата на) на вашите задължения и задължения , когато такива претенции са резултат от неизпълнение, небрежност или умишлени или умишлени действия или пропуски от ваша страна по отношение на обработката на лични данни, предоставени на нашата компания. 

2.12. Електронни средства за комуникация и мобилни приложения 

Грижа за клиента. Като част от грижата за клиентите, нашата компания разработва технологии, които ви позволяват да използвате съвременни електронни средства за комуникация и мобилни приложения за достъп и използване на продуктите и услугите на компанията. По-специално тези включват услуги, свързани с използването на интернет, социални мрежи и различни мобилни приложения. 

Социални мрежи. Също така можете да се свържете с нас чрез различни социални мрежи. Ние използваме тези комуникационни канали като маркетингови инструменти; нашите продукти и услуги не се предоставят чрез социални мрежи в момента. Ако се използват социалните мрежи, съветваме ви да проверите съответните им настройки и политики за поверителност, за да се информирате за вашата поверителност и съответните права, гарантирани от техните оператори и/или доставчици. Ние не гарантираме и не носим отговорност за обработването на данни, което се извършва независимо от съответните социални мрежи. Освен ако не е необходимо за други подходящи цели, например изпълнение на договор с вас, ние не съхраняваме такива съобщения другаде (извън акаунтите в социалните мрежи).  

Бисквитки. Ние не съхраняваме бисквитки на вашия компютър (с изключение на чисто функционални бисквитки) без вашето предварително съгласие. Можете да научите повече за бисквитките в a Политика за бисквитки присъства на всеки съответен продуктов уебсайт. 

2.13. Принципи 

Тези Принципи са валидни и в сила от 1.8.2024. Текущата версия на Принципи е публикуван на уебсайта на нашата компания и е достъпен и в нашите клонове. 

Официалната версия на тези Принципи е изготвена на английски език и ще се счита за единствената обвързваща версия. Всички версии на тези Принципи, преведени на други езици, се предоставят единствено за удобство на Потребителя чрез машинен превод и нямат никаква юридическа тежест. В случай на несъответствия или противоречия между английската версия и която и да е преведена версия, английската версия има предимство по всички въпроси. 

Приложение 1 - Обхват на обработваните лични данни 

Идентификационни данни – те включват данни като име, фамилия, дата, имейл, телефонен номер, работодател или. представлявана фирма; за клиенти физически лица – предприемачи, също и идентификационен номер и данъчен номер. Други възможни идентификационни данни включват, например, информация за IP адреса на използвания компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, които сме съгласни да използваме. 

Данни за контакт – име, фамилия, адреси за контакт, телефонни номера, имейл адреси или други подобни данни за контакт. Други подобни данни за контакт може да са IP адресът на използвания компютър и файлове с конкретни данни за удостоверяване, които сме съгласни да използваме. 

Системни данни – системни регистрационни файлове и други технически, обикновено псевдонимизирани данни, които се съхраняват автоматично от нашите системи или от CDN и хостинг доставчици, за да ни предпазят от потенциални атаки.  

Данни за запис – име, фамилия, прякори, идентификатори на акаунти (свързани с вида на срещата/обаждането), както и всякакви други данни, споделени за срещите/разговорите, от които е направен записът. Ние също така обработваме метаданните на записите за целите на поверителността. 

Комуникационни данни – всяка допълнителна информация, разкрита ни по време на комуникацията, свързана с някоя от целите, описани в тези Принципи. 

В случай че оттеглите подадена заявка за продукт или услуга, ние също обработваме датата на оттегляне на заявката заедно с данните, предоставени преди оттеглянето. 

Данни, произтичащи от изпълнение на задължения по договори – в зависимост от естеството на предоставения продукт или услуга, ние обработваме информация, свързана с предоставения продукт или услуга. В тази категория ние обработваме лични данни като условията на договора, идентификационни данни на съответния персонал и други лични данни, придобити по време на нашите взаимодействия. По-специално тези включват: 

(i) обслужване на данни за защита на комуникациите; 

(ii) записи на вашия предпочитан език за комуникация, изразен интерес към продукт или услуга, вашите стратегии или вашите специфични изисквания, разкрити ни. 

Спецификация на услугата за внедряване 

1. Общи условия 

Ако не е посочено изрично друго, всички срещи се провеждат чрез решение за виртуална среща. Всички участници трябва да присъстват индивидуално и да бъдат оборудвани със слушалки. 

Обхватът на пакетите се основава на нашия най -добър опит. Обикновено това е минимален обхват на изпълнение. Всяка реализация обаче е уникална и затова понякога е необходимо допълнително време поради специфичните изисквания на клиентите. Консултантите на Easy Project могат да предоставят отчет за прекараното време при поискване. 

Ако не е посочено изрично друго, изпълнението се извършва на английски език; всички документи и писмени документи ще бъдат доставени на английски език. 

2. Общи положения 

2.1. Нови версии на приложенията 

Ние разработваме и подобряваме приложението непрекъснато. Новите версии се пускат в следните цикли: 

 • На всеки три месеца се издава нова версия 
 • Разработването на нова версия е замразено един месец преди пускането му, така че да може да бъде тествано 
 • Поправките за грешки се издават на всеки 14 дни 

Вашите предложения, свързани с разработването на приложението, ще бъдат реализирани в случаите, когато са от полза по-голямата част от нашите клиенти и в съответствие с нашата стратегия за развитие на продуктите. Нашата цел е да улесним управлението на проекти. 

2.2. Процес на сътрудничество 

Ние ценим откритата комуникация. Влизаме в съвместен процес на внедряване на нов софтуер във вашата компания. Ние вярваме, че е полезно и за двете страни, ако споделяме важна информация открито и навреме. 

Комуникацията може да се извършва по електронна поща, онлайн срещи, телефонни разговори и лични срещи. За успешното завършване на процеса на изпълнение е необходима взаимна комуникация на оперативно ниво. Поради тази причина всяка страна трябва да реагира бързо, когато се свърже с партньорите. Обикновено можем да реагираме в рамките на два работни дни. 

По време на изпълнението консултантът ще си сътрудничи с другите ни вътрешни отдели. Решенията на въпроси, които не са пряко свързани с изпълнението, ще Ви бъдат предоставени от нашия екип за поддръжка. Ако има нужда от намеса на сървъра на клиента или друга консултация, свързана със сървъра, комуникацията ще бъде предадена на нашите специалисти по поддръжка на сървъри. Ако не сте напълно доволни от работата на отделите за поддръжка по време на изпълнението, моля, уведомете консултанта си. Вашите отзиви са важни за нас. 

2.3. Предплатени СРОКИ (MD) и отчитане на отработеното време 

Информацията за броя на предплатените МАНДЕИ можете да намерите в уводната таблица на този протокол. Изпълнението обикновено се извършва дистанционно. Ако предпочитате лично срещи възможно е уреждането им в офисите на Easy Software. Ако предпочитате да организирате срещи във вашите помещения, е възможно да покриете пътните разходи от предплатения бюджет (обхват на изпълнение). Пътните разходи също могат да бъдат фактурирани отделно. Ние таксуваме цялото време, прекарано в пътуване от / до помещенията на клиента от консултанта. Предплатените консултативни часове трябва да бъдат използвани в рамките на 6 месеца от първия контакт с назначения консултант. 

Отчетите за отработеното време обикновено се изпращат на клиента, когато се изразходва приблизително половината от СРОКОВЕ за изпълнение от предплатения бюджет и след това, когато останат последните няколко часа. Консултант предоставя отделно от отчета за времето предложение как да прекарате оставащите часове. 

Изпълнението се състои от следните фази. Сумата от времето, прекарано във всяка фаза, е равно на общия предплатен бюджет на MANDAYS. Най-ниската стойност на времето, таксувана за клиента, е 0,25 часа. 

 • Първоначален анализ 
 • Първоначална онлайн среща 
 • Конфигурация на приложението (работното усилие зависи от сложността на изискванията за настройките) 
 • обучение 
 • Допълнителни изисквания към конфигурацията 
 • Поддръжка по време на внедряването и тестването по време на изпълнението (имейли, телефонни обаждания) 

По-конкретно, следните дейности са обхванати от СЪВМЕСТНИТЕ от предплатения бюджет: 

 • Времето на консултанта, прекарано в работата по внедряването, конфигуриране на вашето приложение 
 • Анализ на вашите изисквания 
 • Вътрешни консултации за вашите изисквания 
 • Необходими консултации 
 • Създаване на различни сценарии за изпълнение на вашите изисквания 
 • Подготовка и актуализиране на протокола за изпълнение 
 • Свързани с изпълнението срещи и телефонни обаждания 
 • обучение 
 • Електронна комуникация с консултанта 
 • Организиране, планиране и планиране на срещите 
 • Координиране на вътрешните отдели, ако е необходимо тяхното участие (Поддръжка, специалист на сървъра) 
 • Време на консултанта, прекарано в пътуването (освен ако не се заплаща отделно, вижте първия параграф) 
 • Управление на проекта за изпълнение 
 • Ако определено поведение на системата се отчита като грешка, но в крайна сметка е доказано, че е правилно, времето на консултиращия, който е прекарал тази заявка, също се покрива от бюджета 
 • Работа на сървърни специалисти на вашия сървър 
 • Работа на сървърни специалисти, занимаващи се с Вашите заявки 

Следните дейности не се покриват от предплатения бюджет и следователно не се заплащат от клиента: 

 • Работа на екипа за поддръжка 
 • Поправяне на възможни грешки 

2.4. Увеличаване на предплатения бюджет 

Възможно е да увеличите бюджета на предплатените MANDAYS само след ваше потвърждение. Обикновено е необходимо увеличение на предплатения бюджет поради следните причини: 

 • След въвеждащия анализ се оказва, че първоначалната оценка на прилагането СЪДЪРЖАНИЯ е твърде ниска. Консултантът ще ви предостави актуализирана оценка на дейностите, които трябва да се направят, за да се конкурира изпълнението. Този план също така ще покаже кои дейности по-специално се нуждаят от повече внимание (СЪЗДАВАНИЯ) от първоначално изчислените 
 • Ако искате да бъдете информирани за прекараното време по-често, отколкото в параграф по-горе. 
 • Не е възможно да се изпълнят вашите изисквания в стандартния интерфейс на приложението, така че е необходима персонализирана разработка. 
 • Поддръжката на вашия сървър не е взета под внимание за оценката на изпълнението MANDAYS, но все пак е задължително. 
 • Необходимо е допълнително обучение (което не е отчетено за първоначалната оценка) 
 • По време на процеса на внедряване става очевидно, че броят на предплатените СРОКИ не е достатъчен, за да задоволи всичките ви изисквания.


Предишна версия:

Общи условия – 07-2017

Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация